sold out

Ang Karunungang Lihim Ng Pagkabuhay Ng Panginoong Hesukristo

FREE FREE

{{ vm.totalReviews }} Review(s)

Description:

Description:

  • Proteksyon
  • Depensa
  • Kaligtasan
  • Panggagamot
  • Swerte

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 4-6 days)

Please select product attribute below to be able to add this product to cart
Please select product attribute below to be able to add this product to cart

Selected:
{{ attribute.attributeName }}: {{ attribute.label }}, Price: FREE FREE

Sold Out


ANG MULING PAGKABUHAY NI JESUKRISTO, KUNG ITO AY ITINANGAN, ANG TAONG MAGDIBUSYON UKOL DITO AY MAGKAKAMIT NG DUGTONG SA SARILING BUHAY. MAAARING PAGKALOOBAN NG DIYOS ANG DIBOTO NG KAKAYAHANG MAKAPANGGAMOT SA ESPIRITUAL NA PAMAMARAAN, O DI KAYA AY MAGKAROON NG MAGANDANG BUHAY AT KINABUKASAN.

ANG DIYOS AY LIWANAG NA WALANG DILIM. SIYA AY LIWANAG NA WALANG KAPANTAY. SA KANYANG LIWANAG, ANG MGA DAIGDIG AY NAGAWA, ANG MGA ESPIRITU AY NALIKHA.

MULA SA LIWANAG NG DIYOS ANG LAHAT AY NABUBUHAY, HINDI MABILANG NA MGA NILALANG ANG NABUBUHAY SA KANYANG LIWANAG, WALANG KADILIMAN ANG SA KANYA.

ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY LIWANAG NA HINDI MAKIKITA NG ANUMANG MATA, NGUNIT ITO AY LAGANAP, AT LUMILIKHA.

ITO ANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN, AT PINAKAMATINDING LIWANAG SA NILALANG.

ANG ILAW NG DIYOS AY MITHIING KAMTIN SA PAG-IBIG NIYA ITO AY SISIBOL MANDIN.

KUNG ANG TAO AY NATUTO NA MAGMAHAL NG TOTOO, SISILAY ANG ILAW NG DIYOS SA KANYANG KATAUHAN, PAG NANGYARI ANG YAON, MAWAWALA ANG DILIM, SISILAY ANG BAGONG PAG-ASA NG KALIGTASAN SA MUNDO. ANG LIWANAG NG DIYOS AY SUMISIBOL AT LUMULUKLOK SA MGA TAONG MAY PAG-IBIG AT PAGMAMAHAL NA TOTOO.

SA ILAW NG DIYOS, AT KANYANG PAG-IBIG, WALA NANG DILIM. NI KAMATAYAN AY MAGIGING PANSAMANTALA LAMANG. SAPAGKAT ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY BUHAY NA WALANG HANGAN ITO AY PARA SA TOTOONG MAGMAMAHAL NANG WALANG PASUBALI

O DIYOS NG MGA DIYOS, KAAWAAN MO PO KAMI.



Write a review
{{ vm.totalReviews }} Review(s)
Verified Purchase
{{review.content}}
{{ review.firstName }} {{ review.lastName }}
{{ review.createdAt | date: 'MM/dd/yyyy' }}
Agimat, Anting-anting, Medalyon, Karunongang Lihim, Esoteriko, Kapangyarihan, Panggagamot
top